Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

GoVilla Moderne Vakantiehuizen is een SEPR erkend bemiddelingsagentschap in vakantiehuizen. GoVilla Moderne Vakantiehuizen bemiddelt tussen u en een eigenaar van een vakantie accommodatie. U boekt dus bij de eigenaar van een vakantie accommodatie. Als u, hierna te noemen huurder, door bemiddeling van GoVilla Moderne Vakantiehuizen, hierna te noemen GoVilla, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Namens de eigenaren en/of hun agent ter plekke, is GoVilla gemachtigd de vakantie accommodatie te promoten.

1. Reservering

a. Vakantiehuizen van GoVilla kunnen schriftelijk, via email en telefonisch gereserveerd worden.

b. De reservering is bindend vanaf het moment van schriftelijke overeenstemming tussen GoVilla en de huurder.

c. Reserveringen, betrekking hebbend op een volgend kalenderjaar, worden geaccepteerd onder voorbehoud van de continuering van het huis in het programma van het betreffende jaar en onder voorbehoud van prijswijzigingen en wijzigingen van het gehuurde.

2. Bevestigung

a. Huurder ontvangt zo spoedig mogelijk na de reservering de bevestiging via email.

3. Huurbedrag

a. Aanvullende kosten, zoals energiekosten, kosten voor eindschoonmaak en toeristenbelasting worden, indien van toepassing, in de prijslijst vermeld. Verhuurder maakt huurder er op attent dat in sommige gevallen onder stookkosten ook de kosten voor keukengas en warm water bedoeld kunnen worden, zonder dat dit expliciet in het voucher vermeld wordt. Verder wordt huurder erop attent gemaakt dat de energiekosten in Italië over het algemeen hoger zijn dan in andere landen.

4. Betaling

a. Na uw boeking ontvangt u per post of mail de huurnota wat tevens de bevestiging is. 50% van de huursom voldoet u binnen 5 dagen. De resterende 50% betaalt u 4 weken voor vertrek. Bij boekingen in Nederland is dit 6 weken voor vertrek.

b. Bij aanvragen tot reservering op een tijdstip minder dan zes weken voor aankomst van de huurder wordt de reservering bevestigd na betaling van de totale huursom binnen 5 dagen na reservering.

5. Maximum aantal personen, huisdieren

a. De huurbevestiging vermeldt het maximaal aantal personen dat in de vakantiewoning mag overnachten. Dit aantal mag slechts na schriftelijke toestemming worden overschreden. Algemene voorwaarden GoVilla Moderne Vakantiehuizen, versie 20160101, 5 pagina’s Overschrijding van het maximum aantal personen kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, verwijdering van de huurders uit de vakantiewoning, dan wel tot verhoging van het huurbedrag.

b. Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de huurbevestiging wordt vermeld.

6. Gebruik van de woning, schade

a. De huurder en de medehuurders dienen de gehuurde woning met de nodige zorg te gebruiken en zich als een ‘goed huisvader’ te gedragen. Overlast aan de omgeving dient vermeden te worden.

b. Indien zulks, naar het oordeel van de eigenaar dan wel de contactpersoon ter plekke niet gebeurt, zijn deze gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat huurder en medehuurders de vakantiewoning verlaten. Een dergelijke maatregel wordt niet genomen, dan nadat de huurder en/of zijn medehuurders door de eigenaar, dan wel de contactpersoon ter plekke, gemaand zijn zich overeenkomstig het in lid a. gestelde te gedragen.

c. Indien om de hierboven gemelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan huurder geen aanspraak op restitutie van het huurbedrag doen gelden.

d. De huurder verplicht zich alle door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan/in de vakantiewoning terstond te melden en te vergoeden.

e. Huurder is verplicht om de eigenaar, dan wel iemand namens de eigenaar op het terrein toe te laten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud en schoonmaak (bijv. in tuin of zwembad). Dit bezoek zal zo veel als mogelijk in overleg met de huurder plaatsvinden.

7. Annulering

a. Indien een eigenaar van een vakantiehuis de overeenkomst annuleert bij GoVilla, zal GoVilla een ander vakantiehuis van gelijkwaardige of betere kwaliteit aanbieden. Terugbetaling van de eerder betaalde huursom is niet mogelijk. Bij overmacht door bijvoorbeeld natuurrampen, epidemie-pandemie, ziekte van de eigenaar, sterfgeval eigenaar, geannuleerde vluchten door een luchtvaartmaatschappij, is Govilla niet aansprakelijk en heeft Govilla geen verplichting om een vervangende accommodatie aan te bieden en geen verplichting tot terugbetaling van de bemiddelingscommissie en of huursom.

b. In het geval van vrijwillige annulering is er geen teruggave van de reissom mogelijk, GoVilla adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten, dit vanwege het feit dat wij bemiddelen voor particuliere eigenaren.

c. GoVilla adviseert u om een reisverzekering af te sluiten vanwege medische hulp.

d. GoVilla is geenszins aansprakelijk voor de kosten van annulering en/of medische kosten indien u geen annuleringsverzekering en/of reisverzekering heeft afgesloten.

e. Bij annulering van een boeking van een vakantiehuis of trainingskamp, brengt GoVilla de factuur in rekening welke aan u is verstrekt. Deze boeking onder de wet “kopen op afstand via internet” en de boeking is niet te annuleren, ook niet binnen 8 dagen. U wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten zodat u van de verzekeraar uw reissom terugkrijgt na hun voorwaarden. De rekening van GoVilla  blijft rechtsgeldig. Bij annulering binnen 8 dagen verliest u de aanbetaling als stornokosten. Na 8 dagen bent u verplicht 100% de huursom te voldoen.

f- Bij annulering tijdens de corona-pandemie: U kunt eventueel op aanvraag uw verblijf omboeken meestal kosteloos. indien u na het aanbod van omboeking toch kiest om de oorspronkelijke data van de boeking aan te houden, kunt u daarna niet nogmaals aanspraak maken op een kosteloze omboeking. Het omboeken blijft eventueel nog wel mogelijk maar tegen een meerprijs. De eigenaar bepaalt of omboeking nogmaals mogelijk is.

8. Borgsom, schoonmaak, verbruik en aansprakelijkheid

a. De geleverde huurbevestiging vermeldt de eventuele borgsom en de hoogte daarvan. De borgsom dient op het moment van aankomst voldaan te worden aan de eigenaar dan wel Algemene voorwaarden GoVilla Moderne Vakantiehuizen, versie 20160101, 5 pagina’s contactpersoon ter plekke van de vakantiewoning. De gedeponeerde borgsom wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald. De bijkomende kosten (zoals huur linnengoed, eindschoonmaak, evt. stookkosten etc.) worden bij aankomst dan wel bij het vertrek van de huurder afgerekend. Huurt u een woning inclusief energiekosten mag het verbruik niet meer bedragen dan de helft van de betaalde borgsom. Is uw verbruik hoger dan dit bedrag dient u deze te voldoen aan de eigenaar of makelaarskantoor.

b. De vakantiewoning dient in goede staat achtergelaten te worden. Indien dit naar het oordeel van de eigenaar of de contactpersoon ter plekke niet of onvoldoende is gebeurd, dan zijn zij gerechtigd de kosten voor eindschoonmaak van de woning in rekening te brengen.

c. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.

d. GoVilla is niet aansprakelijk aangaande geschillen over bijkomende kosten en/of waarborg en zal zich niet namens de huurder mengen in dergelijke geschillen!

e. De benamingen van de vakantiehuizen op onze site zijn niet dezelfde namen van de huizen van de eigenaren. Vele eigenaren in met name Italië en Frankrijk, België, hebben de namen van de huizen beschermd. Hierdoor hebben wij geen toestemming om deze namen te gebruiken in onze marketing. Wij hanteren daarom “promotienamen” waarbij de huizen goed vindbaar zijn op plaatsnaam, gebied, etc. Dit is eveneens een afspraak met de eigenaren.

f. Afgifte van route en adres van de geboekte accommodatie. GoVilla heeft met de eigenaren een afspraak dat er pas na ontvangst van de gehele huursom de adresgegevens worden verstrekt aan de huurders. Dit is een afspraak uit wens van de eigenaren ten aanzien van de privacy van de vakantiegangers en uit wens van GoVilla ten opzichte van concurrentie op de markt. U ontvangt de aankomstinformatie na de aanbetaling en 2 weken voor vertrek naar de accommodatie.

g. GoVilla is niet verantwoordelijk voor het niet doorgaan van een vakantie of trainingskamp in geval van natuurrampen, zware weersomstandigheden waardoor u de reis niet kunt aangaan zoals bij bijvoorbeeld besneeuwde vliegvelden of autowegen. Natuurrampen en weersomstandigheden zijn veelal niet te verzekeren en GoVilla beroept zich in deze gevallen op overmacht.

9. Klachten

a. GoVilla draagt zorg voor een zo precies mogelijke beschrijving van de huizen zoals die is op het moment van publicatie. De eigenaren waarvoor GoVilla bemiddelt zijn zelf 100% aansprakelijk voor klachten en eveneens voor de beschrijvingen. Modificaties aan de huizen, welke sindsdien door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een gewijzigde situatie. Voor zover dit aan GoVilla bekend is, zal de gewijzigde situatie aan huurder worden meegedeeld en worden de wijzigingen op de website aangepast. Voor zover dit niet leidt tot de onmogelijkheid de huurovereenkomst volledig uit te voeren, kan huurder hieruit geen recht op restitutie ontlenen.

b. Eventuele klachten m.b.t. de gehuurde vakantiewoning dienen binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan de eigenaar van de vakantiewoning dan wel de contactpersoon ter plekke.

c. GoVilla treedt op als bemiddelingskantoor voor vakantieaccommodaties, in geval van klachten dient u zich te wenden tot de eigenaar van de desbetreffende accommodatie, die verantwoordelijk is voor eventuele technische gebreken en de schoonmaak. Indien er geen Algemene voorwaarden GoVilla Moderne Vakantiehuizen, versie 20160101, 5 pagina’s eigenaar aanwezig is dient u de klacht te deponeren bij de plaatselijke vertegenwoordiger of agent. GoVilla is bemiddelaar en absoluut geen reisbureau of touroperator. Hierbij gelden dan de wettelijke richtlijnen bij verantwoordelijkheid dat de eigenaren van de vakantiehuizen waarvoor GoVilla bemiddelt geheel verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.

d. GoVilla keert geen schadevergoedingen uit of verzorgt geen omboekingen naar andere accommodaties omdat GoVilla bemiddelt voor u namens de particuliere eigenaar. De eigenaar zal de oplossing moeten bieden van een eventueel ontstaan probleem, dit is afgesproken tussen GoVilla en de eigenaren waar GoVilla voor bemiddelt. e. Indien u de geboekte accommodatie verlaat zonder dat u de eigenaar of agent de kans geeft om een oplossing te zoeken voor uw klacht, is de overeenkomst ontbonden en doet u afstand van elk recht.

10.Aansprakelijkheid

a. GoVilla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde vakantiewoning.

b. Tevens kan GoVilla geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijke situaties buiten het gehuurde. Op verzoek zal GoVilla zich inspannen de evt. overlast te (laten) verminderen. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

c. De eigenaren van de vakantiehuizen zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gepubliceerde informatie van teksten, prijzen, foto’s, landkaarten. Govilla is als bemiddelaar niet aansprakelijk voor het gebruik van deze zaken op onze websites.

Haftungsausschluss fuer Gaeste aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz

GoVilla Moderne Vakantiehuizen ist laut Recht Vermittler in Ferienhäuser und damit erklaert GoVilla Moderne Vakantiehuizen an unsere Kunden die ueber unsere Vermittlung buchen eine Haftungsausschluss. Sie sind als Kunde einverstanden mit diese Haftungsausschluss und bei eine eventuelle Klage iher Seite an GoVilla ist GoVilla nicht verantwortlich fuer eventuelle Mangel. Die Klage koennen Sie dan machen an der Eigentümer eines Ferienhauses im Land wo dieses Haus sich befindet.

Govilla macht keine Rueckerstattung von Miete bei Höhere Gewalt wie Krieg, Wetterkatastrophen, Epidemie-Pandemie usw.

GoVilla Moderne Vakantiehuizen ist Vermittler. Kein Eigentümer diesen Ferienhaus und auch sind wir keine Reisebüro oder Reiseveranstalter. Als Vermittler gibt es andere Regeln bezüglich die Verantwortlichkeit. GoVilla Moderne Vakantiehuizen arbeitet fuer eine Provision im Auftrag der Eigentümer. Deswegen hat GoVilla mit den Eigentümern abgestimmt das nicht GoVilla aber der Eigentümer verantwortlich ist bei eventuelle Mangel und oder Beschwerden. GoVilla ist deswegen nicht verantwortlich fuer eventuelle technische Mangel, Reinigung oder andere Beschwerden iher Seite. Sie müssen sich also melden bei der Eigentümer. GoVilla gibt keine Entschädigungen- Kulanzen und wird keine Beschwerden bearbeiten. Sie bekommen bei eine Buchung ja immer das Telefonnummer und Adresse der Eigentümer nach die 1e Anzahlung. Manchmal macht der Eigentümer auch selbe die Schlüsselübergabe.

Sie sind einverstanden das Sie GoVilla nicht anklagen vor einen Amtsgericht im Deutschland, Österreich oder die Schweiz  weil Sie wissen und im Voraus informiert sind das der Eigentümer verantwortlich ist fuer ihre Buchung und weil Govilla nur Vermittler ist unter hollaendische Recht.

“(…) Applicable Law, Jurisdiction. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands and parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Arnhem, the Netherlands.” Algemene voorwaarden GoVilla Moderne Vakantiehuizen, versie 20160101, 5 pagina’s

11. Ontbinding van de huurovereenkomst

a. Zonder tussenkomst van de rechter is GoVilla gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien de huurder zich niet houdt aan: de overeengekomen betalingstermijnen; de bepalingen in deze algemene voorwaarden; aan de gestelde eisen voor het verblijf in de vakantiewoning.

b. In al deze gevallen is de huurder onverminderd het totale huurbedrag aan GoVilla verschuldigd.

12. Geschillen

a. Indien over deze Huur- en Reserveringsvoorwaarden bepaalde onenigheid zou bestaan, wordt hierover geoordeeld door de bevoegde rechter onder wie het kantoor van GoVilla ressorteert.

b. Wanneer u een vakantiehuis huurt bij GoVilla, dienen wij u vooraf te informeren dat uw aankoop van deze dienstverlening valt onder de wet “kopen op afstand”. Via internet koopt u dus een vakantie aan. Hierbij is er geen bedenktijd wat betekent dat uw aankoop geldig blijft en de betaling voldaan dient te worden. GoVilla maakt immers kosten omdat wij het door u geboekte huis reserveren bij de eigenaar. Ook wij kunnen dus niet annuleren. Indien u een vakantiehuis boekt raden wij u dus aan een annuleringsverzekering af te sluiten. U bent dan nog steeds verplicht uw betaling te voldoen aan GoVilla maar kunt dan bij gegronde redenen uw reissom terugkrijgen volgens de voorwaarden van de verzekeraar.

c. Indien u via het internet of op andere wijze de naam GoVilla Moderne Vakantiehuizen schade toebrengt, ook indien u dit onder een schuilnaam doet op een Nederlands of buitenlands forum, zullen wij binnen 2 dagen een spoedprocedure opstarten en een aanklacht indienen wegens smaad bij de Rechtbank van Leeuwarden. Dit bedrag kan oplopen tot een schadevergoeding van 75000 euro.